Karaoke Service Hamburg

Karaoke Partyanlagen

Weitere Infos

Karaoke Partyanlage I – 300 Songs – € 70,-

Karaoke Partyanlagen

Weitere Infos

Karaoke Partyanlage II – 2000 Songs – € 120,-

Karaoke Partyanlagen

Weitere Infos

Karaoke Partyanlage III – 2000 Songs – € 160,-

Karaoke Partyanlagen

Weitere Infos

Karaoke Partyanlage IV – 2000 Songs – € 200,-

Karaoke Partyanlagen

Karaoke Partyanlage 5 Weitere Infos

Karaoke Partyanlage V – 2000 Songs – € 300,-

Karaoke Partyanlagen